How to json jildini android-java-ob'ektiga o'zgartira olaman?

JSON dizayni bo'lgan serverdan javobni aylantirishga harakat qilaman, JSONstringni java ob'ektiga aylantirmoqchiman. Gsonni sinab ko'rmoqchiman. Kimdir menga Gson yordamida qanday qilib buni amalga oshirishni tushuntirishi kerak.

 @Override
    public void onClick(View v) {
      if (v == mLoginButton) {
        LoginUser();

      }
      if (v==mSignUpBtn){
        Intent intent=new Intent(LoginActivity.this,RegistrationActivity.class);
        startActivity(intent);
      }
    }

    private void LoginUser() {
      //final String username = editTextUsername.getText().toString().trim();
      final String password = editTextPassword.getText().toString().trim();
      final String email = editTextEmail.getText().toString().trim();      StringRequest postStringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST,LOGIN_API,
          new Response.Listener() {
            @Override
            public void onResponse(String response) {
              Toast.makeText(LoginActivity.this, response, Toast.LENGTH_LONG).show();
              Log.d(TAG,"Reponse Check :"+response);
             //Gson gson = new Gson();
             //String jsonInString = "{}";
              //LoginActivity staff = gson.fromJson(jsonInString, LoginActivity.class);
              //Log.d(TAG,"Reponse Check staff :"+staff);

            }
          },
          new Response.ErrorListener() {
            @Override
            public void onErrorResponse(VolleyError error) {
              Toast.makeText(LoginActivity.this, error.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
              Log.e(TAG,"Error Response Check :"+error);
            }
          }) {

        @Override
        protected Map getParams() {
          Map params = new HashMap();

          Log.d(TAG,"For email :"+email);
          Log.d(TAG,"For password :"+password);
          //try {
            Log.d(TAG,"My Credentials email URL Encoder: "+( mEncryption.AESEncode(email)));
            Log.d(TAG,"My Credentials email URL DECODED: "+( mEncryption.AESDecode(mEncryption.AESEncode(email))));

            params.put("data[User][email]",(mEncryption.AESEncode(email)));

            Log.d(TAG,"My Credentials pass URL Encoder: "+( mEncryption.AESEncode(password)));
            paa
        }

logcat

03-16 16:36:08.346 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: For email :[email protected]
03-16 16:36:08.346 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: For password :12345678
03-16 16:36:08.354 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: My Credentials email URL Encoder: RyUMRBg7UyeIlFBBtNemZFuG46PJtAIdiZWXnlJ4zNI=
03-16 16:36:08.358 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: My Credentials email URL DECODED: [email protected]
03-16 16:36:08.360 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: My Credentials pass URL Encoder: pfrt1fKLkoZhAT6hoMJFiA==
03-16 16:36:08.361 2618-3428/com.example.user.myapplication D/Null: Params :{data[User][password]=pfrt1fKLkoZhAT6hoMJFiA==
                                  , data[User][email]=RyUMRBg7UyeIlFBBtNemZFuG46PJtAIdiZWXnlJ4zNI=
                                  }
03-16 16:36:08.505 2618-2618/com.example.user.myapplication D/Null: Reponse Check :{"code":200,"user":{"User":{"id":"ui1bJkK19jxbaquTboA2oQ==","email":"RyUMRBg7UyeIlFBBtNemZFuG46PJtAIdiZWXnlJ4zNI=","status":"1","verified":"1","created":"2016-03-07 11:41:59","modified":"2016-04-07 15:43:43","token":"6b987332b77d7c69d76bf7be80a85177fb7fa08d"},"Profile":{"id":"1","first_name":"abc","last_name":"fgh","bio":"sfafaf","address":"82, Debinibash Road\r\nDum Dum, P.O. - Motijheel","phone":"+913325505055","profile_pic":"\/img\/356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab\/license.jpg","user_id":"1","Contributor":{"id":"31","profile_id":"1","status":"1","vs_cdn_id":"261961777","secret_token":"s-7Va5z","uploaded_on":null,"statement":"AOK KJDHKJDH bkgkg kkhkjh kjhkj kjh kjhkjh","time":"7 hours per month","created":"2016-05-02 18:40:11","modified":"2016-05-02 18:41:29"},"Moderator":[]},"redirect":"\/"}}
3
qo'shib qo'ydi muallif Divyang Panchal, manba
Siz Gson haqida yaxshi ma'lumotni topa olasiz, bu erda Howtodoinjava.com/best-practices/…
qo'shib qo'ydi muallif an_droid_dev, manba

6 javoblar

Maydonlarni to'g'ri berilsa, Gson qiymati mos model sinf ob'ektiga tegishli bo'ladi. Quyidagi namunaviy sinflarni ko'rib chiqing. Shundan so'ng, agar siz Example data = GSON.fromJson (yourJson, Example.class) deb atagan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot obyekti sizga kerakli narsalarga ega bo'ladi.

----------------------------------- com.example.Contributor.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Contributor {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("profile_id")
@Expose
private String profileId;
@SerializedName("status")
@Expose
private String status;
@SerializedName("vs_cdn_id")
@Expose
private String vsCdnId;
@SerializedName("secret_token")
@Expose
private String secretToken;
@SerializedName("uploaded_on")
@Expose
private Object uploadedOn;
@SerializedName("statement")
@Expose
private String statement;
@SerializedName("time")
@Expose
private String time;
@SerializedName("created")
@Expose
private String created;
@SerializedName("modified")
@Expose
private String modified;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getProfileId() {
return profileId;
}

public void setProfileId(String profileId) {
this.profileId = profileId;
}

public String getStatus() {
return status;
}

public void setStatus(String status) {
this.status = status;
}

public String getVsCdnId() {
return vsCdnId;
}

public void setVsCdnId(String vsCdnId) {
this.vsCdnId = vsCdnId;
}

public String getSecretToken() {
return secretToken;
}

public void setSecretToken(String secretToken) {
this.secretToken = secretToken;
}

public Object getUploadedOn() {
return uploadedOn;
}

public void setUploadedOn(Object uploadedOn) {
this.uploadedOn = uploadedOn;
}

public String getStatement() {
return statement;
}

public void setStatement(String statement) {
this.statement = statement;
}

public String getTime() {
return time;
}

public void setTime(String time) {
this.time = time;
}

public String getCreated() {
return created;
}

public void setCreated(String created) {
this.created = created;
}

public String getModified() {
return modified;
}

public void setModified(String modified) {
this.modified = modified;
}

}

----------------------------------- com.example.Example.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Example {

@SerializedName("code")
@Expose
private Integer code;
@SerializedName("user")
@Expose
private User user;

public Integer getCode() {
return code;
}

public void setCode(Integer code) {
this.code = code;
}

public User getUser() {
return user;
}

public void setUser(User user) {
this.user = user;
}

}

----------------------------------- com.example.Profile.java -------- ---------------------------

package com.example;

import java.util.List;
import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Profile {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("first_name")
@Expose
private String firstName;
@SerializedName("last_name")
@Expose
private String lastName;
@SerializedName("bio")
@Expose
private String bio;
@SerializedName("address")
@Expose
private String address;
@SerializedName("phone")
@Expose
private String phone;
@SerializedName("profile_pic")
@Expose
private String profilePic;
@SerializedName("user_id")
@Expose
private String userId;
@SerializedName("Contributor")
@Expose
private Contributor contributor;
@SerializedName("Moderator")
@Expose
private List moderator = null;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getFirstName() {
return firstName;
}

public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
}

public String getLastName() {
return lastName;
}

public void setLastName(String lastName) {
this.lastName = lastName;
}

public String getBio() {
return bio;
}

public void setBio(String bio) {
this.bio = bio;
}

public String getAddress() {
return address;
}

public void setAddress(String address) {
this.address = address;
}

public String getPhone() {
return phone;
}

public void setPhone(String phone) {
this.phone = phone;
}

public String getProfilePic() {
return profilePic;
}

public void setProfilePic(String profilePic) {
this.profilePic = profilePic;
}

public String getUserId() {
return userId;
}

public void setUserId(String userId) {
this.userId = userId;
}

public Contributor getContributor() {
return contributor;
}

public void setContributor(Contributor contributor) {
this.contributor = contributor;
}

public List getModerator() { return moderator; } public void setModerator(List moderator) { this.moderator = moderator; } } 

----------------------------------- com.example.User.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class User {

@SerializedName("User")
@Expose
private User_ user;
@SerializedName("Profile")
@Expose
private Profile profile;
@SerializedName("redirect")
@Expose
private String redirect;

public User_ getUser() {
return user;
}

public void setUser(User_ user) {
this.user = user;
}

public Profile getProfile() {
return profile;
}

public void setProfile(Profile profile) {
this.profile = profile;
}

public String getRedirect() {
return redirect;
}

public void setRedirect(String redirect) {
this.redirect = redirect;
}

}

----------------------------------- com.example.User_.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class User_ {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("email")
@Expose
private String email;
@SerializedName("status")
@Expose
private String status;
@SerializedName("verified")
@Expose
private String verified;
@SerializedName("created")
@Expose
private String created;
@SerializedName("modified")
@Expose
private String modified;
@SerializedName("token")
@Expose
private String token;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getEmail() {
return email;
}

public void setEmail(String email) {
this.email = email;
}

public String getStatus() {
return status;
}

public void setStatus(String status) {
this.status = status;
}

public String getVerified() {
return verified;
}

public void setVerified(String verified) {
this.verified = verified;
}

public String getCreated() {
return created;
}

public void setCreated(String created) {
this.created = created;
}

public String getModified() {
return modified;
}

public void setModified(String modified) {
this.modified = modified;
}

public String getToken() {
return token;
}

public void setToken(String token) {
this.token = token;
}

}
0
qo'shib qo'ydi

Maydonlarni to'g'ri berilsa, Gson qiymati mos model sinf ob'ektiga tegishli bo'ladi. Quyidagi namunaviy sinflarni ko'rib chiqing. Shundan so'ng, agar siz Example data = GSON.fromJson (yourJson, Example.class) deb atagan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot obyekti sizga kerakli narsalarga ega bo'ladi.

----------------------------------- com.example.Contributor.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Contributor {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("profile_id")
@Expose
private String profileId;
@SerializedName("status")
@Expose
private String status;
@SerializedName("vs_cdn_id")
@Expose
private String vsCdnId;
@SerializedName("secret_token")
@Expose
private String secretToken;
@SerializedName("uploaded_on")
@Expose
private Object uploadedOn;
@SerializedName("statement")
@Expose
private String statement;
@SerializedName("time")
@Expose
private String time;
@SerializedName("created")
@Expose
private String created;
@SerializedName("modified")
@Expose
private String modified;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getProfileId() {
return profileId;
}

public void setProfileId(String profileId) {
this.profileId = profileId;
}

public String getStatus() {
return status;
}

public void setStatus(String status) {
this.status = status;
}

public String getVsCdnId() {
return vsCdnId;
}

public void setVsCdnId(String vsCdnId) {
this.vsCdnId = vsCdnId;
}

public String getSecretToken() {
return secretToken;
}

public void setSecretToken(String secretToken) {
this.secretToken = secretToken;
}

public Object getUploadedOn() {
return uploadedOn;
}

public void setUploadedOn(Object uploadedOn) {
this.uploadedOn = uploadedOn;
}

public String getStatement() {
return statement;
}

public void setStatement(String statement) {
this.statement = statement;
}

public String getTime() {
return time;
}

public void setTime(String time) {
this.time = time;
}

public String getCreated() {
return created;
}

public void setCreated(String created) {
this.created = created;
}

public String getModified() {
return modified;
}

public void setModified(String modified) {
this.modified = modified;
}

}

----------------------------------- com.example.Example.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Example {

@SerializedName("code")
@Expose
private Integer code;
@SerializedName("user")
@Expose
private User user;

public Integer getCode() {
return code;
}

public void setCode(Integer code) {
this.code = code;
}

public User getUser() {
return user;
}

public void setUser(User user) {
this.user = user;
}

}

----------------------------------- com.example.Profile.java -------- ---------------------------

package com.example;

import java.util.List;
import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Profile {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("first_name")
@Expose
private String firstName;
@SerializedName("last_name")
@Expose
private String lastName;
@SerializedName("bio")
@Expose
private String bio;
@SerializedName("address")
@Expose
private String address;
@SerializedName("phone")
@Expose
private String phone;
@SerializedName("profile_pic")
@Expose
private String profilePic;
@SerializedName("user_id")
@Expose
private String userId;
@SerializedName("Contributor")
@Expose
private Contributor contributor;
@SerializedName("Moderator")
@Expose
private List moderator = null;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getFirstName() {
return firstName;
}

public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
}

public String getLastName() {
return lastName;
}

public void setLastName(String lastName) {
this.lastName = lastName;
}

public String getBio() {
return bio;
}

public void setBio(String bio) {
this.bio = bio;
}

public String getAddress() {
return address;
}

public void setAddress(String address) {
this.address = address;
}

public String getPhone() {
return phone;
}

public void setPhone(String phone) {
this.phone = phone;
}

public String getProfilePic() {
return profilePic;
}

public void setProfilePic(String profilePic) {
this.profilePic = profilePic;
}

public String getUserId() {
return userId;
}

public void setUserId(String userId) {
this.userId = userId;
}

public Contributor getContributor() {
return contributor;
}

public void setContributor(Contributor contributor) {
this.contributor = contributor;
}

public List getModerator() { return moderator; } public void setModerator(List moderator) { this.moderator = moderator; } } 

----------------------------------- com.example.User.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class User {

@SerializedName("User")
@Expose
private User_ user;
@SerializedName("Profile")
@Expose
private Profile profile;
@SerializedName("redirect")
@Expose
private String redirect;

public User_ getUser() {
return user;
}

public void setUser(User_ user) {
this.user = user;
}

public Profile getProfile() {
return profile;
}

public void setProfile(Profile profile) {
this.profile = profile;
}

public String getRedirect() {
return redirect;
}

public void setRedirect(String redirect) {
this.redirect = redirect;
}

}

----------------------------------- com.example.User_.java -------- ---------------------------

package com.example;

import com.google.gson.annotations.Expose;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class User_ {

@SerializedName("id")
@Expose
private String id;
@SerializedName("email")
@Expose
private String email;
@SerializedName("status")
@Expose
private String status;
@SerializedName("verified")
@Expose
private String verified;
@SerializedName("created")
@Expose
private String created;
@SerializedName("modified")
@Expose
private String modified;
@SerializedName("token")
@Expose
private String token;

public String getId() {
return id;
}

public void setId(String id) {
this.id = id;
}

public String getEmail() {
return email;
}

public void setEmail(String email) {
this.email = email;
}

public String getStatus() {
return status;
}

public void setStatus(String status) {
this.status = status;
}

public String getVerified() {
return verified;
}

public void setVerified(String verified) {
this.verified = verified;
}

public String getCreated() {
return created;
}

public void setCreated(String created) {
this.created = created;
}

public String getModified() {
return modified;
}

public void setModified(String modified) {
this.modified = modified;
}

public String getToken() {
return token;
}

public void setToken(String token) {
this.token = token;
}

}
0
qo'shib qo'ydi

Quyidagi kabi umumiy foydalanishingiz mumkin:

private final static Gson GSON = new GsonBuilder().create();

public static T fromJSON(String json, Class clazz) {
  try {
    return GSON.fromJson(json, clazz);
  } catch (JsonSyntaxException e) {
    LOGGER.warn("Could not deserialize object", e);
  }
  return null;
}
0
qo'shib qo'ydi

Quyidagi kabi umumiy foydalanishingiz mumkin:

private final static Gson GSON = new GsonBuilder().create();

public static T fromJSON(String json, Class clazz) {
  try {
    return GSON.fromJson(json, clazz);
  } catch (JsonSyntaxException e) {
    LOGGER.warn("Could not deserialize object", e);
  }
  return null;
}
0
qo'shib qo'ydi

Siz jsonli faoliyatni/fragmentni qila olmaysiz.

OnResponse() usulida:

ModelObject obj = new Gson().fromJson(jsonString, ModelObject.class);

Va ModelObject sinfiga o'xshash narsalarni:

public class ModelObject {
int field1;
int field2;
//here you should make getters and setters;
}

Shundan keyin siz ushbu ob'ekt bilan kerakli narsani qilishingiz mumkin (uni har qanday faoliyat yoki fragmentga o'tkazing).

0
qo'shib qo'ydi
allaqachon modellashtirilgan sinf (User_) va gretterlar va setters (oldindan *** va set *** bilan boshlangan usullarni ko'rib chiqing), hozirda - Modomiki bilan almashtiring
qo'shib qo'ydi muallif Arthur, manba
Iltimos, ModelObject sinfi haqida ko'proq maslahat bering, shuningdek, qabul qiluvchi setter haqida.
qo'shib qo'ydi muallif Andro, manba

Siz jsonli faoliyatni/fragmentni qila olmaysiz.

OnResponse() usulida:

ModelObject obj = new Gson().fromJson(jsonString, ModelObject.class);

Va ModelObject sinfiga o'xshash narsalarni:

public class ModelObject {
int field1;
int field2;
//here you should make getters and setters;
}

Shundan keyin siz ushbu ob'ekt bilan kerakli narsani qilishingiz mumkin (uni har qanday faoliyat yoki fragmentga o'tkazing).

0
qo'shib qo'ydi
allaqachon modellashtirilgan sinf (User_) va gretterlar va setters (oldindan *** va set *** bilan boshlangan usullarni ko'rib chiqing), hozirda - Modomiki bilan almashtiring
qo'shib qo'ydi muallif Arthur, manba
Iltimos, ModelObject sinfi haqida ko'proq maslahat bering, shuningdek, qabul qiluvchi setter haqida.
qo'shib qo'ydi muallif Andro, manba
Javascript UZB
Javascript UZB
99 ishtirokchilar

@js_uzb @vuejs_uz @react_uz @nodejs_uz @angular_uz @ngTashkent @yiiframework_uz @laravel_uz @linux_uzbek @python_uz @swift_uzb —————— @uzdevgroup @UzGeeksGroup ——— @UzDev_Jobs @jobs_uzb