SQL tomonidan TOP 10 MAX qiymat guruhini tanlang

I have the following table:

-----------------------------------------
xDate    xItem    xCount
-----------------------------------------
2018-01-01  A      100
2018-01-01  B      200
2018-01-01  D      500
2018-01-02  C      200
2018-01-02  E      800

I want to select TOP 2 value for each date on the MAX value of xCount field. So, the result should be:

-----------------------------------------
xDate    xItem   xCount
-----------------------------------------
2018-01-01  D     500
2018-01-01  B     200
2018-01-02  E     800
2018-01-02  C     200

Bu savolga kimdir tushundimi? Cheers,

1

5 javoblar

RANK oyna vazifasini ishlatishingiz mumkin, agar ikkala satrda bir xil xCount bo'lsa, unda siz ularni olishni xohlaysiz.

You can try to use dense_rank instead of RANK

SELECT xDate,xItem,xCount
FROM (
  SELECT *,RANK() OVER(PARTITION BY xDate ORDER BY xCount DESC) rn
  FROM T
) t1
WHERE t1.rn <= 2
2
qo'shib qo'ydi
Xos qiymatning 2dan ortiq yozuvlari mavjud bo'lsa, unda uchinchi yozuv sifatida ko'rsatiladi. To'g'ri?
qo'shib qo'ydi muallif Haminteu, manba

Siz ROW_NUMBER() dan foydalansangiz va uni xDate asosida ajratishingiz va kerakli narsani olish uchun xCount buyurtma berishingiz mumkin.

select xDate, 
    xItem, 
    xCount
 from 
    (select xDate, 
        xItem, 
        xCount, 
        row_number() over (partition by xDate order by xCount desc) rank_of_count
     from table_name)
 where rank_of_count < 3
1
qo'shib qo'ydi

DENSE_RANK() dan foydalangan holda yana bitta taklif:

DECLARE @FooTable TABLE
(
  xDate VARCHAR(25),
  xItem VARCHAR(10),
  xCount INT 
)

INSERT INTO @FooTable
(
  xDate,
  xItem,
  xCount
)
VALUES
 ('2018-01-01',  'A',      100)
, ('2018-01-01',  'B',      200)
, ('2018-01-01',  'D',      500)
, ('2018-01-02',  'C',      200)
, ('2018-01-02',  'E',      800)

SELECT 
s.*
FROM 
(
  SELECT 
   ft.xDate
  , ft.xItem
  , ft.xCount
  --, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ft.xDate ORDER BY ft.xCount DESC) rn
  , DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY ft.xDate ORDER BY ft.xCount desc) dr
  FROM @FooTable ft
)s
WHERE s.dr < 3
0
qo'shib qo'ydi

Xo'sh, men hech qanday funktsiyani ishlatmas edim. Menga juda to'g'ri keladi. Eng tezkor bo'ladi

SELECT * FROM  #temp s
WHERE ( SELECT COUNT(*) FROM  #temp f WHERE f.xDate = s.xDate AND f.xCount >= s.xCount ) <= 2
Order by xDate, xCount desc

To'liq namunali kodni bu erda tekshiring:

create table #temp (xDate datetime, xItem nvarchar(max), xCount int);

insert into #temp
select
'2018-01-01','A', 100 union all 
select '2018-01-01','B', 200 union all 
select '2018-01-01','D', 500 union all 
select '2018-01-02','C', 200 union all 
select '2018-01-02','E', 800


SELECT * FROM  #temp s
WHERE ( SELECT COUNT(*) FROM  #temp f WHERE f.xDate = s.xDate AND f.xCount >= s.xCount ) <= 2
Order by xDate, xCount desc

drop table #temp;
0
qo'shib qo'ydi

Boshqa usul - TOP, CROSS APPLY dan foydalanish.

;WITH CTE AS
(
select 
distinct xDate
from Your_Table
)
SELECT 
T.xDate,
T1.xItem,
T1.xCount
FROM CTE T
CROSS APPLY (SELECT TOP 2 xItem,xCount FROM Your_Table WHERE xDate=T.xDate ORDER BY xCount DESC ) T1
0
qo'shib qo'ydi